გამოკითხვა

მოქალაქეთა უკუკავშირის კონფიდენციალური კითხვარი

გამოკითხვის მიზანი:  112-ისა და შსს გადაუდებელი დახმარების (საპოლიციო (მათ ,შორის საპატრულო, კრიმინალური) და საგანგებო/სამაშველო დახმარების) სერვისების თაობაზე მოქალაქეთა კმაყოფილების კვლევა მომსახურების ხარისხის შემდგომი გაუმჯობესებისათვის