სახელმწიფო შესყიდვები

 2013 წლის I-III კვარტალში სსიპ „112“-ის მიერ არ მომხდარა სახელმწიფო ქონების პრივატიზება ან მესამე პირებისთვის სარგებლობის უფლებით გადაცემა


2014 წლის III კვარტალში სსიპ „112“-ის მიერ არ მომხდარა სახელმწიფო ქონების პრივატიზება ან მესამე პირებისთვის სარგებლობის უფლებით გადაცემა