დაფინანსება და ხარჯთაღრიცხვა 

 

 

 

2013 წლის I-III კვარტალში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან სსიპ „112“-ისთვის არ არის გამოყოფილი რაიმე თანხა.


2014 წლის III კვარტალში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან, სსიპ „112“-ისთვის არ არის გამოყოფილი რაიმე თანხა.


2014 წლის III კვარტალში უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებიდან, საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან ან სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან სსიპ „112“-ს არ მიუღია რაიმე სახის ფინანსური დახმარება.


2014 წლის III კვარტალში სსიპ „112“-ის მიერ არ მომხდარა გრანტის გაცემა.