ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ

სსიპ ,,112" -ის მიერ სახელმწიფო ქონების გასხვისება ან სარგებლობაში გადაცემა არ მომხდარა