მიღებული/გაცემული გრანტები, კრედიტები

 

  • 2018 წელს უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებიდან, საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან ან სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან სსიპ „112“- არ მიუღია რაიმე სახის ფინანსური დახმარება.

 

  • 2018 წელს 112-ის მიერ გრანტი არ გაცემულა